تقویم تاریخ – 3خرداد1350: شهادت امیرپرویز پویان

امیر پرویز پویانروز سوم خرداد سال ۱۳۵۰ امیر پرویز پویان، از رهبران سازمان چریكهای فدایی خلق، به‌ همراه دو تن از یارانش، طی یك درگیری مسلحانه باماموران ساواك شاه به‌شهادت رسیدند.

پویان یكی از چهره‌های جنبش انقلابی مسلحانه علیه دیكتاتوری شاه بود. پویان در شرایطی كه عافیت‌جویان و فرصت‌طلبان در وحشت از دیكتاتوری پلیسی رژیم شاه و برای حفظ زندگی خود به‌ توجیهات تسلیم‌طلبانه برای گریز از مبارزه انقلابی پرداخته بودند، برضرورت مبارزه انقلابی علیه حکومت شاه تاكید می‌كرد.

جزوه‌‌‌‌‌‌‌ معروف «رد تئوری بقا» از آثار امیرپرویز پویان است.

پویان سرانجام خود دراین‌ راه طی نبردی بشهادت رسید.