تقویم تاریخ – 4خرداد۱۳۵۱: شهادت بنيانگذاران و دوتن از اعضای مرکزيت سازمان مجاهدين

4خرداد۱۳۵۱– 4 خرداد: شهادت بنيانگذاران و دوتن از اعضای مرکزيت سازمان مجاهدين خلق ايران

سحـرگاه چهارم خرداد سال 1351، بنيانگذاران سازمان مجاهدين خلق ايران؛ محمد حنيف نژاد، سعيد محسن و اصغر بديع زادگان، به همراه دو تن ازاعضای مرکزيت سازمان مجاهدين خلق ايران، محمود عسگری زاده و رسول مشکين فام پس از ماهها اسارت و شکنجه در سياهچالهای ساواک شاه، روانه ميدان تيرباران شدند ودرراه رهايی خلق قهرمان ايران به شهادت رسيدند.

آنان پيشتازان و بن بست شکنانی بودند که درتيره ترين شبهای ديکتاتوری شاه و دردورانی که مبارزات رفرميستی و رهبران سنتی با شکست و بن بست روبرو شده بودند و هيچ چشم اندازی برای ادامه مبارزه و روزنه يی برای آزادی وجود نداشت، بر جبر شرايط شوريدند و با بنيانگذاری يک سازمان انقلابی و حرفه يی با مشی اصولی، بن بست مبارزه را شکستند و با اتکا به ايدئولوژی اسلام انقلابی، زنگار ارتجاع ودجالگری را از سيمای اسلام رهايی بخش زدودند.

آنها با مجاهدت و بن بست شکنی خود به قول پدرطالقانيراه جهاد را گشودند” و ” از خون آنها سيلابها برخاست”.