تهدید زندانیان اعتصاب غذا کننده قزل حصار به اجرای حکم اعدام

بنابه گزارشات رسیده از فعالین حقوق بشر در ایران  روز گذشته تعدادی  از زندانیان بندهای مختلف توسط رئیس زندان دژخیم تهدید شدند که در صورت ادامه اعتصاب غذا حکم اعدام ۱۰۰ نفر از آنها را به اجرا خواهد گذاشت.

بامداد روز چهارشنبه اول خرداد ماه تعدادی از زندانیان اعتصاب غذا کننده بندهای مختلف زندان قزل حصار کرج با دست بند و پابند نزد حسینی جنایتکار،رئیس زندان برده شدند. وی با تهدید و برخوردهای غیر انسانی آنها را عامل رهبری کننده اعتصاب غذا در بندها نامید و به آنها گفت :که باید به اعتصاب غذای خودشان پایان دهند و همچنین سایر زندانیان را قانع کنند که به اعتصاب غذای خود پایان دهند.

زندانیان اعتصاب غذا کننده بر خواسته های خود مبنی بر پایان دادن به اعدام ها و اذیت و آزارها زندانیان تاکید کردند که موجب خشم حسینی دژخیم، رئیس زندان شد و آنها را تهدید کرد که در صورت پایان ندادن به اعتصاب غذا حکم اعدام ۱۰۰ نفر از آنها را به اجرا خواهد گذاشت.

پس ازان تمامی زندانیان را به قرنطینه ستاد زندان منتقل شدند و تا نیمه های شب در سلولهای انفرادی نگه داشته شدند.

در طی روزهای گذشته تعدادی از زندانیان در زندان قزل حصار به دار آویخته شدند که اسامی بعضی از آنها به قرار زیر می باشد:

۱ـ ابوالفضل حیدری ۲۵ ساله،که بیش از ۱۷ ماه در زندان بسر می برد از سالن ۱ زندان قزل حصار کرج

۲ـ فرشید  ابراهیمی ۳۰ ساله ، ۲ سال زندان در زندان بسر می برد از سالن ۱ زندان قزل حصار کرج

۳ـ احمد محمد جعفری ۲۵ ساله ، ۱ سال در زندان بسر می برد از سالن ۳ زندان قزل حصار کرج

۴ـ امیر هاشمی ۲۳ ساله از سالن ۳ زندان قزل حصار کرج

از طرفی دیگر فردی به نام مرادی را مسئول واحد ۲ زندان قزل حصار کرده اند. رفتارهای این فرد وحشیانه و غیر انسانی و دائم زندانیان بی دفاع را مورد اذیت و آزار قرار می دهد و آنها را مورد توهین و فحشهای رکیک خانوادگی قرار می دهد. مرادی یکی از افرادی است  که در جریان اعتراضات چند سال پیش زندانیان واحد ۲ زندان قزل حصار آنها را به گلوله بست و ده ها نفر از زندانیان بی دفاع را کشته و زخمی نمود.

از آغاز اعتصاب غذای زندانیان حالت آماده باش در زندان بر قرار شده است و در برجکهای زندان تیربار مستقر کرده اند و تعداد زیادی گارد ویژه در زندان مستقر شده اند.

در حال حاضردر این زندان چند هزار زندانی در انتظار اجرای حکم ضد بشری اعدام بسر می برند

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ضمن حمایت از خواسته های زندانیان بی دفاع موج لاینقطع اعدام ها در ایران را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای متوقف کردن اعدام ها خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و آخوندهای همدست وی به مراجع قضایی بین المللی است.