“تو را دوست دارم”، نهانی شده

جمشید پیمان،

بهارت شده سر به سر دوزخی

گلستانِ جان‌ات خزانی شده

ز بس کشته‌اند عاشقان تو را

“تو را دوست دارم”، نهانی شده

مِهین‌بانو، آمد بهاران ولیک

تو افتاده در چنبرِ بهمنی

به تاراج رفته گلستان تو

گرفتار چنگالِ اهریمنی

ز شاه‌ات رهاندم، دریغادریغ

سپردم تو را دست اهریمنان

ز خود ننگم آید، مهین بانوی‌ام

پشیمان وُ شرمنده وُ خسته‌جان

مِهین بانو از یادمان رفته بود

نباید  وطن  را  به دشمن دهیم

رهانیم‌ات از بند خیلِ دَدان

«اگر سر به سر تن به کشتن دهیم»

کُنَد پُر ز رؤیای رنگین شبم

گُلِ مِهر”بدرود”یِ هر شب‌ات

گشاید به ‌رویم دَرِ صبح را

فروغ سلام رها بر لب‌ات

مِهین بانویم، نازنین میهنم

به امّیدِ دیدار تو زنده ام!

زِ جانم نباشی جدا لحظه ای

اگر چه جدا از تو افتاده‌ام!