جان دو زندانی سیاسی در خطر است

 

shora

زندانی سیاسی، ابوالفضل عابدینی، که از ۱۳روز پیش در اعتراض به تبعیدش به زندان اهواز دست به اعتصاب غذا زده، در وضعیت وخیمی به سر می برد.

او پس از آن که در مورد وجود علائم شکنجه بر بدن ستار بهشتی و وضعیت وخیم او در شب قبل از شهادتش در دادگاه شهادت داد، از اوین به زندان اهواز که یک تبعیدگاه با شرایطی بسیار دشوار است، منتقل کردند.

عابدینی در سال۸۹ بازداشت شد و بیدادگاههای رژیم او را بدون برخورداری از کمترین روند عادلانه قضایی به اتهام ارتباط با دول متخاصم، فعالیتهای حقوق بشری و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم کردند. رژیم آخوندی برای تشدید فشار بر عابدینی او را در میان زندانیان عادی حبس کرده است.

ستار بهشتی که به خاطر نوشتن مقالاتی علیه رژیم در آبان۹۰ بازداشت شد، شب قبل از شهادتش در وضعیتی تکاندهنده و با بدنی که بر اثر شدت شکنجه له شده بود به بند۳۵۰ زندان اوین منتقل شد و شب را در کنار زندانیان این بند از جمله ابوالفضل عابدینی گذراند. ستار صرفاً چهار روز بعد از دستگیریش در زیر شکنجه به شهادت رسید.
از سوی دیگر وضعیت جسمی زندانی سیاسی رضا شهابی، عضو هیأت مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه نیز رو به وخامت نهاده است. رژیم آخوندی از رسیدگی به این زندانی سیاسی که حتی قادر به راه رفتن و انجام کارهای شخصی خود نیست، خودداری می کند.

عوامل اطلاعاتی آخوندها رضا شهابی را به خاطر دفاع از حقوق کارگران در خرداد ماه ۸۹ از محل کارش ربودند. او برای اعترافهای اجباری در زندان اوین طی ششماه زیر شدیدترین شکنجه ها قرار گرفت که بر اثر آن دچار آسیب دیدگی در نخاع و ضایعاتی در ناحیه کمر، کتف و گردن شد. رضا شهابی تاکنون بارها در اعتراض به عدم رسیدگی درمانی، و اعمال فشارهای دژخیمان، به اعتصاب غذا و اعتصاب دارو دست زده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۸مرداد۱۳۹۲ (۹ اوت