جان زنداني سياسي عليرضا گلي پور در معرض خطر جدی

بنا بر گزارشهای ذریافتی زنداني سياسي عليرضا گلي پور، 29ساله، هوادار مجاهدین، از زندانيان بند هفت اوين كه مبتلا به بيماري حاد قلبي است نيز در شرايط وخيمي به سر مي برد.

بنابر این گزارشها حال وي که بر اثر تحمل ماهها حبس و شكنجه در سلولهاي انفرادي و قرنطينه از ناراحتي هاي مختلف از جمله درد كمر و بيماري حاد قلبي و همچنين از يك تومور بزرگ در ريه اش رنج مي برد، طي هفته هاي اخير رو به وخامت نهاده است. به نحوی که در طول يكماه اخير هشت كيلو کاهش وزن داشته است.

در حاليكه حتي پزشكان زندان بر ضرورت معالجه فوري وي در بيمارستان تأكيد كرده اند، دژخيمان از انتقال او به بيمارستان خودداري مي كنند.

آقاي گلي پور، دانشجوي مخابرات و كارمند وزارت ارتباطات كه پيش از اين در جريان قيام 88دستگير شده بود، بار ديگر در مهرماه 1391 بازداشت شد. دژخيمان رژيم براي اعمال فشار بيشتر بر اين زنداني سياسي او را به بند هشت زندان اوين که بند مجرمان عادي است منتقل کرده اند.