جان زندانی سیاسی یونس آزادبر در خطر است

زندانی سیاسی یونس آزادبر در وضعیت وخیمی  در زندان لاکان رشت محبوس است. او به دلیل فشارهای مستمر در زندان به عارضه قلبی دچار شده و اکنون راهی بیمارستان شده است. مقامات زندان تاکنون مانع معالجه موثر این زندانی در یک مرکز درمانی تخصصی شدند و به گفته نزدیکانش جان او در خطر است.

ادامه مطلب رادرسایت ایران آزادی مطالعه کنید.

https://urlc.net/vAKG