جمشید پیمان: “آری به جمهوری دموکراتیک”، در نگاه من!

در آخرین نشست رسمی شورای ملی مقاومت ، این شعار بنیادی طرح و به گونه‌ای گسترده  پخش شده است:

 « آری به جمهوری دموکراتیک»!

این سامانه ی فرمان‌روایی( نظام حاکمیت) دارای چه ویژگی های بنیادی  است؟

1 ـــ مبتنی بر اراده و تصمیم همه‌ی شهروندان کشور است.

این اراده و تصمیم در همه ی انتخاب ها و رفراندم های پیش بینی شده در قانون اساسی اِعمال می شود! با این توضیح که شرط حد اقل و حد اکثر سن شهروند تصمیم گیرنده، در قانون اساسی کشور مشخص می شود. برای مثال: ” شهروندان با داشتن شانزده سال تمام می توانند برای انتخاب رئیس جمهوری ، رای بدهند”!

2 ـــ همه ی شهروندان جامعه با تصریح قانون ، حقوق شهروندی مدنی و سیاسی برابر دارند.براین پایه، میان شهروندان هیچ‌گونه تبعیض و تمایزجنسی،دینی،ایدئولوژیک،قومی، فرهنگی و جغرافیایی نیست!

3 ـــ کلیه مقام ها و مسؤلیت هایی که در چارچوب حوزه ی حاکمیتی تعریف می شوند( دارندگان جایگاه های اصلی تصمیم گیری در بخش اجرایی، قانون‌گزاری و داوری( قضایی) انتخابی هستند. و هر شهروند علی‌الاصول می تواند به داوطلبان احراز این مقام ها رای بدهد و یا خود داوطلب آحراز آنها شود! مدت ماندن در این مقام ها، محدودیت زمانی دارند. برای مثال: ” مدت ریاست جمهوری چهار سال و حد اکثر دو دوره چهارساله “! به این ترتیب هیچ شهروندی نه دارای مقام و مسؤلیت تمام عمر است و نه مقامی به صورت موروثی به کسی می رسد!

4 ـــ در یک جمهوری دموکراتیک ، همه ی آزادی ها و حقوق انسانی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، با پشتوانه ی قانونی و تصریح در قانون اساسی،  لحاظ  و مراعات می شود!

5 ـــ از آنجا که منشاء قانون و حاکمیت در جامعه ، مردم هستند، کلیه قوانین برای اعمال این حاکمیت ، خاستگاه مردمی و زمینی دارد و با اراده اکثریت، تصویب و اجرا می شوند!

6 ـــ در یک جمهوری دموکراتیک ، اراده و رای اکثریت نمی تواند ناقض همه یا بخشی از حقوق برابر و قانونی شهروندی باشد!

توضیح ضروری :

یک ـــ این ویژگی های هفت‌گانه را در اساسنامه و مصوبه های شورای ملی مقاومت، طرح جبهه همبستگی ملی و برنامه ی ده ماده ای خانم مریم رجوی، می بینم و بر این مبنا شعار« آری به جمهوری دموکراتیک» را تبلور آنها می دانم.

دو ـــ به نظر من با تاکید صریح بر جمهوری دموکراتیک در اجلاس کنونی شورای ملی مقاومت، هم زمینه ی تغییر در نام دولت موقت مصوب شورا (جمهوری دموکراتیک اسلامی) فراهم می شود و از هم امکان تجمیع و تالیف نیروهای جمهوری خواه و طرفدار براندازی جمهوری اسلامی، بیشتر و قابل دستیابی می گردد!

جمشید پیمان،01 ـ 04 ـ 2021