جمشید پیمان: اقای عمار ملکی، میتوانی اثبات کنی حالت بد نیست ؟

نوشته ای مجاهدین خلق سازماندهی و تشکیلات دارند اما محبوبیت ندارند! و در پرانتز آورده ای : (نظر سنجی های ” گمان” آنرا نشان می دهند و برای همین شدیدا به من حمله می کنند!)

به انشایت کاری ندارم.! یاد پدرت ـ دکتر محمد ملکی ــ گرامی، نظرش برعکس تو بود. حالا اگر اثبات کنی حالت خوب است، به نکته هایی که بر می شمارم توجه کن: 

1 ـ اثبات کن نظر سنجی های ” گمان” درست اند، واقعی اند، دست کاری نشده اند و شمار کسانی که در این به قول تو در ” نظر سنجی ها” گفته اند مجاهددین محبوبیت ندارند، بطور واقعی نظر اکثریت جمعیت از پانزده سال به بالای کشور را باز می تابانند!

می توانی اثبات کنی؟ نمی توانی. زیرا اگر نظر سنجی ات تقلبی هم نباشد،با توجه به شرایط اختناق، سرکوب، ترس و بمباران تبلیغاتی ضد مجاهدین بوسیله رژیم و کسانی مانند خودت، چگونه اثبات میکنی نظرهای ابراز شده در نفی محبوبیت مجاهدین ، مبنایی جز ترس و وحشت از عواقب و عوارض اظهار نظرشان داشته؟ ( نگو که نظر دهندگان مجبور به ارائه اسم و نشانی نبوده اند)

2 ــ خود مفهوم ” محبوبیت” امری مطلق است یا نسبی؟ مقصودت از کاربرد ” محبوبیت” چیست؟

3 ــ چگونه ممکن است سازمانی سال های آزگار، استوار و پایدار، با اعضای ــ به نسبت ــ پر شمار و کارهای درون مرز و برون مرز تاثیر گذار در برابر نظام حاکم، بی داشتن پشتوانه مردمی ( یا همان محبوبیت نسبی) دوام بیاورد و روز به روز هم موفق ترباشد؟

4 ــ در مقابل مجاهدین خلق ، دو آلترناتیو آورده ای: یکی شاهزاده رضا پهلوی و دیگر اصلاح طلبان ( خاتمی و تاج زاده و…)

نوشته ای رضا پهلوی محبوبیت دارد اما تشکیلات ندارد! اول آن بادکنک محبوبیت را بگذار کنار، سپس پاسخ بده چرا این آقایی که چهل و چهار سال است محبوبیت دارد، نتوانسته برای خودش تشکیلاتی متناسب با محبوبیتش درست کند؟ چرا در جهت به قول تو ” سازماندهی”، دست به هر کاری زده، خرابکاری کرده؟ حالا خودش به کنار، چرا محبانشان نتوانسته اند از عهده ی چنین کاری برآیند؟ این نکته را هم باید اثبات کنی که ایشان اولا آلترناتیو هستند، ثانیا دموکرات تشریف دارند!

اما درباره اصلاح طلبان: اگر فرض بگیریم غرض سوء و مرضی درکارت نبوده مجبوریم بپذیریم نفهمیده ای و از قلمت در رفته و اصلاح طلبان را، هم آلترناتیو به حساب آورده ای و هم دموکراتیک! روشن است که اصلاح طلبان از صدر تا ذیلشان خواهان تغییر نظام ( آنهم از طریق براندازی و سرنگونی( که رضا پهلوی ادعایش را دارد و مجاهدین مبارزه و عملش را) نیستند!

به نظرم با جا دادن ” اصلاح طلبان” در این نوشته ات، مخاطبانت را خام فرض کرده ای و خواسته ای با فووووووت کردن به جنازه ی اصلاح طلبی، آنرا تکان بدهی و این تکان را نشانه زنده بودن این مرده جا بزنی!

5 ــ مجاهدین نه با تو دشمنی دارند و نه تو در حد و شانی هستی که بخواهند برای شدیدا حمله کردن به تو وقت و انرژی بگذارند! بی جهت و مبنا برای خودت کردیت دست و پا نکن! این دروغت را که مجاهدین شدیدا به تو حمله می کنند، من می گذارم به حساب تازه کار بودنت در امر شارلاتانی!

جمشید پیمان،25/6/2022