جمع آوری بشقابهای ماهواره‌ای در استان کردستان

بر اساس گزارشهای رسیده نیرویهای سرکوبگر رژیم به خانه های مردم در استان کردستان حمله برده و با شکستن حریم خصوصی مردم به جمع اوری بشقابهای ماهواره اقدام کرده است.

رزیم ضد فرهنگی ملاها دلیل این امر تهاجم فرهنگی بیگانگان ذکر کرده است.

بر اساس همین گزارش نیروهای انتظامی به تاریخ ۱۰ اوریل خانه های مردم در روستاهای ترکان اباد و کره موسوی، در نزدیکی مریوان، وارد منازل و حریم خصوصی مردم شده و با ضرب وشتم صاحبان خانه ها به پشت بام خانه رفته و اقدام به جمع اوری بشقابهای کرده.

این اقدام پس از صورت گرفت که منصور مرادلو، مسئول فرهنگی استانداری زنجان به خبرنگاری مهر گفته بود که وجود ماهواره درروستاها “مشکلات فرهنگی” ایجاد کرده است و عوامل مخرب امنیت اخلاقی خانواده ها است.

وی همچنین افزود: “نیاز به برنامه ریزی گسترده ای را برای مقابله با تهاجم فرهنگی وجود دارد و سازمان های مذهبی و روحانیون باید در این زمینه به طور کامل از نفوذ خود استفاده کنند