جنایت غیرقابل تصور و هولناک رژیم آخوندی در زندان قزل حصار

مطابق اخبار رسیده از زندان قزل حصاربه آژانس ایران خبر، جنایتکاران و ماموران حکومت آخوندی اقدام به فروش نوجوانان و جوانان دستگیر شده در بین زندانیان عادی با جرم های سنگین می کنند. عوامل حکومت آخوندی در این زندان هر شب دست به جنایتی هولناک و تکان دهنده می زنند.

آنها شبانه نوجوانان و جوانان دستگیر شده را در بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۶ تقسیم می کنند و صبح زود آنها را به بند خودشان برمی گردانند. این عمل جنایتکارانه و هولناک یکی از منابع درآمد ماموران و مسئولان جنایتکار زندان قزلحصار است. جوانان و نوجوانان زندانی که مورد فروش و سوءاستفاده قرار می گیرند، بین ۱۵-۱۴ سال تا ۲۰ سال سن دارند.

این جوانان در واحد یک زندان قزلحصار بسر می برند. مطابق خبر رسیده دژخیمان زندان قزلحصار، هر شب با ارتکاب به این عمل جنایتکاران تا ۵۰۰ هزار تومان بدست می آورند.