جنگ و گريز مردم دزفول با شعارهاي «مرگ بر خامنه اي، مرگ بر روحاني» با نيروهاي سركوبگر

صبح امروز، شنبه 26بهمن، مردم دزفول در سومين روز تظاهرات اعتراضي خود به خيابانها ريختند و در محله هاي مختلف شهر با نيروهاي سركوبگر و تكاوران نيروي انتظامي كه به آنان يورش برده بودند، درگير شدند.

درجريان اين درگيريها، به خصوص دركوي مدرس و ولي آباد شماري از مردم زخمي شدند و يك پمپ بنزين، يك پمپ گازو يك بانك به آتش كشيده شد. در كوي مدرس روبروي فرمانداري رژيم ميان تظاهركنندگان خشمگين و مأموران سركوبگر درگيريهاي شديدي رخ داد و صداي تيراندازي از همه جا به گوش مي رسيد. نيروهاي سركوبگر به سوي مردم گاز اشك آور شليك مي كنند.

خبرهاي منتشر شده حاكي است كه در برخي از مناطق درگيري مسلحانه بين مردم و نيروهاي نيروها سركوبگر روي داده است.

روز گذشته  نيز مردم دزفول در تظاهرات خود با مأموران سركوبگر انتظامي درگير شدند  و  شعارهاي مرگ برخامنه اي ومرگ برروحاني سردادند. در اين درگيريها دست كم 30 تن از جوانان معترض دستگير شدند. نيروهاي سركوبگر در وحشت از گسترش اين حركت اعتراضي وروديها و خروجي هاي بسياري ازمناطق ازجمله منطقه مهاجرين وسياه منصور را بستند.

جمعه شب 25 بهمن، نيز مردم دزفول جاده دزفول به شوشتر را براي ساعاتي مسدود كردند. مردم تا پاسي از شب اين جاده را دركنترل خود داشتند. جمعه شب نيروهاي سركوبگر بيش از 70تن از تظاهركنندگان را دستگيركردند. اين دستگيريها خشم مردم را مضاعف كرده فضاي شهر ملتهب است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

26بهمن1392 (15فوريه2014)

جنگ و گريز مردم دزفول با شعارهاي «مرگ بر خامنه اي، مرگ بر روحاني» با نيروهاي سركوبگر

صبح امروز، شنبه 26بهمن، مردم دزفول در سومين روز تظاهرات اعتراضي خود به خيابانها ريختند و در محله هاي مختلف شهر با نيروهاي سركوبگر و تكاوران نيروي انتظامي كه به آنان يورش برده بودند، درگير شدند.
درجريان اين درگيريها، به خصوص دركوي مدرس و ولي آباد شماري از مردم زخمي شدند و يك پمپ بنزين، يك پمپ گازو يك بانك به آتش كشيده شد. در كوي مدرس روبروي فرمانداري رژيم ميان تظاهركنندگان خشمگين و مأموران سركوبگر درگيريهاي شديدي رخ داد و صداي تيراندازي از همه جا به گوش مي رسيد. نيروهاي سركوبگر به سوي مردم گاز اشك آور شليك مي كنند.
خبرهاي منتشر شده حاكي است كه در برخي از مناطق درگيري مسلحانه بين مردم و نيروهاي نيروها سركوبگر روي داده است.
روز گذشته  نيز مردم دزفول در تظاهرات خود با مأموران سركوبگر انتظامي درگير شدند  و  شعارهاي مرگ برخامنه اي ومرگ برروحاني سردادند. در اين درگيريها دست كم 30 تن از جوانان معترض دستگير شدند. نيروهاي سركوبگر در وحشت از گسترش اين حركت اعتراضي وروديها و خروجي هاي بسياري ازمناطق ازجمله منطقه مهاجرين وسياه منصور را بستند.
جمعه شب 25 بهمن، نيز مردم دزفول جاده دزفول به شوشتر را براي ساعاتي مسدود كردند. مردم تا پاسي از شب اين جاده را دركنترل خود داشتند. جمعه شب نيروهاي سركوبگر بيش از 70تن از تظاهركنندگان را دستگيركردند. اين دستگيريها خشم مردم را مضاعف كرده فضاي شهر ملتهب است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
26بهمن1392 (15فوريه2014)

– See more at: http://hambastegimeli.com/home/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7/48015-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2#sthash.QWnnAOML.dpuf