جوانان خشمیگن شرق تهران یک بسیجی فضول محله را به شدت کتک زدند

به گفته خبرگزاری حکومتی مهر، جوانان به جان آمده شرق تهرن، فرهاد ملک، یک بسیجی فضول شناخته شده ولایتمدار حامی خامنه ای را به قصد کشتن کتک زده اند در حدی که این بسیجی و خانواده اش از ترس و وحشت دیگر به خانه اشان بازنگشته اند و از منطقه زندگیشان فراری شدند چرا که میترسند باز هم توسط جوانان قهرمان شرق تهران گوش مالی داده شوند.

این دانشجوی بسیجی با اذعان بر خشم مردم نسبت به انها بیان داشت که متاسفانه هیچ کدام از اعضای خانواده اش جرات بازگشت به منزل را ندارند.