حزب سبزهای ایران – خیزشهای اجتماعی در راه است

رrafsanjanفسنجانی با ورود به صحنه سیاسی، خامنه ای را به چالش می کشد. جدال میان سه جناح حکومت، جنبش مردم برای سرنگونی تمامیت رژیم را زنده خواهد کرد. خامنه ای اکنون در ضعیفترین موقعیت خود طی سالهای اخیر قرار دارد.

دنیا اکنون موقعیت بد خامنه ای در مذاکرات اتمی و حمایت از رژیم اسد را به عیان می بیند. خامنه ای تنها یک گزینه دارد: ادامه سیاستهای اتمی گذشته و حمایت از سوریه به هر قیمت اما با موقعیتی به مراتب دشوار و ضعیفتر. علاوه بر چالش رفسنجانی، مزاحمت های احمدی نژاد و مشایی نیز مزید بر علت خواهد شد.

جنگ سه جناح با قدرت تمام، جنبشهای اجتماعی را که در اثر سرکوب وحشیانه موقتا به حاشیه رانده بود، اکنون با نیرویی بیشتر از سال ۸۸ به صحنه می کشاند.