حسن حبیبی – قربان ،نگفتم شاه دانه است؟!

hasan_habibiباورکنید بعضی حرف ها را  فقط میتوان بااین قبیل امثال و حکم بیان کرد.داستان این مثل را برای جلوگیری از اطاله کلام تکرار نمیکنم ولی  وصف الحال یک بابائی است که از نمیدانم از سر فلاکت است یا پر روئی بی حد وحصر  ،که با چرت و پرت های  خیلی ژورنالیستی – هوشیارانه اش بهترین مصداق آن شده است.

این آقای آی کیو  که خودش را “حرفه ای امر خبر “هم میداند ،در انعکاس به مطلبی که آقای مهدی سامع تحت عنوان”دو استعفا و یک توضیح “نوشت،و دم خروس نحوه غیر عادی انتشار متن استعفا نامه آقایان قصیم و روحانی را برملا کرد، از حول حلیم در دیگ افتاد و دستگاه توطئه شمارش  به کار افتاد(یاد روزهای اول انقلاب افتادم و حزب توده)…

حضرتش  مدعی شدکه  “آقای سامع در آغاز مقاله خود- حتما برای آماده سازی ذهن خواننده، برای پذیرش تحریفات و آنچه را که می خواهد به خورد او بدهد- جمله یی را از آغاز استعفای کریم قصیم و روحانی نقل کرده است که این در استغفا ی آنها نیست. ..اما نگفته است رسانه مورد بازدید ایشان کدام بوده و آن را از کجا آورده است…”و خلاصه بر این سیاق آقای سامع را حسابی شلاق کش کرد و از این بابت از آقای کریم قصیم  که سابقا خودش خیلی هوشیار تر از این حرف ها بود،مدال “ژورنالیست هوشیار “دریافت کرد.

دیری نپائید که بیانیه تفصیلی شورا با سند و مدرک در آمد و پته آقای ژورنالیست را روی آب ریخت.

هرکس دیگری بود،دمش را روی کولش میگذاشت و چند ماهی یا حداقل  چندهفته ای  آفتابی نمیشد تا آبها از آسیاب بیفتد ولی چه میشود کرد که کبر و غرور و توهم توخالی چشم آدم را آنقدر کور میکند  که دیگر حتی منفعت و زیان خویش را نیز نمی فهمد.

هوشیار ژورنالیست” ما یکدفعه دوباره دست به قلم شدو “و سیلابی از کینه و نفرت و دشمنی فروبرده را در قالب کلمات و جملاتی زهر آگین همچون  ،حقه بازی،اقدام بیشرمانه شورا،طبّالها و شیپورچی ها و شلغمکاران مجاهدین،روش  غیر شرفتمدانه و بغایت ضد دمکراتیک رهبری مجاهدین،رهبری خودکامه مجاهدین،روش غیرشرفتمدانه در خدمت جبّاریت دستگاه رهبری مجاهدین، به سر وروی مقاومت پاشید تا شاید آن آب رفته را به جوی برگرداند.

در ادامه نیز،با پرروئی و …غیرقابل وصفی تلاش کرده است برهمان حرف هزل قبلی اصرار کند و کودکانه و ملتمسانه یقه خوانندگانش را چسبیده که شاید بتواند معنای بسیار واضح و روشن این جمله را که..

متن استعفا جهت درج در رسانه های فارسی

توسط دبیرخانه شورای ملی مقاومت تقدیم می شود

15خرداد 1392

حضور محترم خانم مریم رجوی و آقای مسعود رجوی

باسلام و به نام آزادی

……

 رااینطور القاءکند که

به وضوح روشن است که جمله:«توسط دبیرخانه شورای ملی مقاومت تقدیم می شود» مربوط است به آنچه از زیر این جمله شروع می شود یعنی به متن استعفا، و نه جمله ی بالای آن…”

جل الخالق!!! فارسی سلیس را هم میخواهد وارونه جلوه دهد.میبینید.آیا حضرتش واقعا مصداق مثل “نگفتم شاهدانه است قربان” نیست؟