حسن داعی – اهمیت کاندیداتوری رفسنجانی

با ورود رفسنجانی و مشائی به انتخابات درون رژیمی در ایران، فضای سیاسی کشور متحول شده و رسانه های بین المللی، فارسی و فضای مجازی نیز تحت تأثیر این تحول قرار گرفته اند. ورود رفسنجانی و مشائی، درگیری های درونی نظام را بطور کیفی افزایش داده و سرنوشت رژیم را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

یکی از نظریه هائی که کماکان در میان برخی از هموطنان گیرائی داشته و با ورود رفسنجانی به صحنه تقویت شده است، نمایشی دانستن جنگ و دعوای جناح های حکومتی بمنظور گرم کردن تنور انتخابات است. در این دستگاه نظری، رفسنجانی با موافقت خامنه ای کاندید شده تا یک “حماسه سیاسی” شبیه دوم خرداد 16 سال پیش براه انداخته و برای رژیم بحران زده فضای تنفسی ایجاد نماید.

در این دیدگاه، گویا بحران های عمیق نظام یعنی ورشکستگی اقتصادی، تحریم های کمرشکن و روز افزون اقتصادی، شرائط انفجار آمیز اجتماعی و فروپاشی کشور اهمیت چندانی نداشته و از اینرو، مهمترین مشکل نظام راه اندازی نمایش انتخابات و گرم کردن تنور آن است تا با کسب مشروعیت از این نمایش، در داخل و خارج قدرت نمائی کند. یعنی رژیم بجای حل مشکلات خود، بازهم بدنبال فریب مردم و جامعه جهانی است و رفسنجانی هم با نادیده گرفتن رفتار ولی فقیه با خود، در این نمایش شرکت کرده است.

نظریه بالا با واقعیت های سیاسی کشور تطابق نمی کند زیرا از یکطرف جنگ واقعی درون نظام و تلاش های مستمر ولی فقیه طی هشت سال گذشته برای حذف رقبای خود از صحنه و در رأس آن رفسنجانی را نادیده میگیرد و از طرف دیگر، بحران های عمیق نظام و خطر سقوط رژیم را ناچیز می شمارد. آنچه بیش از هرچیز به جنگ و دعوای نظام دامن میزند شرائط انفجاری کشور و احساس خطر جناح ها از سقوط رژیم است.

شکاف اصلی در داخل نظام، بین خامنه ای و بخشی از سپاه از یکطرف و بخش های دیگر نظام از طرف دیگر است. خامنه ای خواهان ادامه برنامه هسته ای، دخالت های منطقه ای و تداوم سیاست بدون دنده و ترمز است. در طرف مقابل، رفسنجانی و بقیه معتقدند که با ادامه این سیاست ها نظام سقوط میکند و از اینرو، با تمام قوا به مقابله با خامنه ای برخاسته اند.

از اینرو، هم رفسنجانی و هم رحیم مشائی علیرغم مخالفت خامنه ای کاندید شده و به مقابله با وی برخاسته اند. بخش های مهمی از نظام نیز حامی رفسنجانی بوده و خواستار تغییر سیاست های کلان نظام و جلوگیری از سقوط رژیم هستند.

کاندیداتوری همزمان رفسنجانی و مشائی چالشی بسیار بزرگ ولی فقیه است. اکنون، وی باید با استفاده از ارعاب و تقلب، از پیروزی رقبای خود جلوگیری کند و در عین حال، از سرایت بحران های داخل نظام به جامعه و بروز جنبش مردمی جلوگیری نماید. این بدترین سناریوی ممکن برای رژیم است و بوجود آمدن این وضعیت نیز در درجه اول ناشی از بحران های عمیق نظام و شرائط انفجاری جامعه است.

جدی دانستن دعوای داخل نطام و تقابل رفسنجانی با خامنه ای به معنای مشروعیت بخشیدن به این نمایش انتخاباتی یا تطهیر رفسنجانی نیست. وی یکی از جنایت کارترین چهره های تاریخ ایران است و رقابت وی با خامنه ای چهره وی را پاک نخواهد کرد.