حسین پویا – اکبری زرتت چرا قمصور شد؟

 

pooyaاکبری انگار اجاقت کور شد

میز قدرت باز از تو دور شد

جنتی بر حذف تو مامور شد

سید علی از رفتنت مسرور شد

                                     اکبری زرتت چرا قمصور شد

اکبری جدا تو محشر کرده ای

خبرگان را بارها خر کرده ای

سیدعلی را خود تو رهبر کرده ای

آخرش اما چرا اینجور شد

                                     اکبری زرتت چرا قمصور شد

کوسه ای بودی تو در بحر امام

بود آلوده به خون ریشت مدام

می شنیدند از تو مردم این پیام

شیخ اکبر آمد و شاپور شد

                                   اکبری زرتت چرا قمصور شد

اکبری یادت نره تو قاتلی

هرکه در خارج ترور شد، عاملی

هم تو مسئول ترور در داخلی

قاتل بی چشم و رو هم بور شد

                                 اکبری زرتت چرا قمصور شد

اکبری ناکس، خود آزاری مکن

سیدعلی را بیش از این یاری مکن

خویش را از بهر او گاری مکن

سیدعلی از حذف تو کیفور شد

                  اکبری زرتت چرا قمصور شد