حسین پویا – نرمش قهرمانانه به دستور خامنه ای

pooyaقهرمانانه نرمشی بنما

باز از ابلیس خواهشی بنما

مفت خوردیم و چاق و چله شدی

حال برخیز و ورزشی بنما

تو بگو جفتک و فشار گذشت

هم به لبخند چرخشی بنما

از حماسه یه خورده خسته شدم

فکر تختی و بالشی بنما

بهر هم مسلکان لبنانی

فکر شلوار و گالشی بنما

شیخ حسن، میروی به امریکا

مثل محمود شورشی بنما

با اوباما اگر شدی تنها

زیرمیزانه مالشی بنما

به جهانخوار نامه ای تو بده

پای او را نوازشی بنما

در نیایورک و سازمان ملل

خودتو چس کن و غشی بنما

تا نگوید کسی که تو چوبی

گاهگاهی تو خش خشی بنما

در غنی سازی و امور اتم

گاهی اظهار دانشی بنما

خسته از پرسه در دمشق و حلب

در نیایورک گردشی بنما