حضورخانم مریم رجوی درکنفرانس ایران ”چشم انداز تغییر وسیاست اتحادیه اروپا” در بروکسل 

امروز خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران با استقبال گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا وارد محل پارلمان در بروکسل شد و در کنفرانس ”ایران: چشم‌انداز تغییر و سیاست اتحادیه اروپا” شرکت کرد.

در این کنفرانس دهها نماینده پارلمان اروپا از گروه‌های گوناگون سیاسی از کشورهای مختلف شرکت داشتند و ۱۵تن از آنها سخنرانی کردند. آنها از شورای ملی مقاومت ایران و طرح ۱۰ ماده‌یی خانم رجوی حمایت کردند.

خانم رجوی در این کنفرانس که به ریاست آقای سار سالخوس رئیس مشترک دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا تشکیل شد به یک کارزار بین‌المللی برای توقف اعدام در ایران فراخواند.

همچنین در این کنفرانس دهها نماینده پارلمان اروپا از گروه‌های گوناگون سیاسی از کشورهای مختلف شرکت داشتند و ۱۵تن از آنها سخنرانی کردند که از شورای ملی مقاومت ایران و طرح ۱۰ ماده‌ای خانم رجوی حمایت کردند.