حمايت مقاومت ايران از خواستهای پناهندگان اعتصابی ايرانی در آلمان

shora

اطلاعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران- مقاومت ايران از خواستهاي پناهندگان اعتصابي ايراني در آلمان قوياً حمايت مي‌كند

مقاومت ايران از خواستهاي پناهجويان ايراني كه در اعتراض به فشارها و محدوديتهاي اعمال شده بر آنان در مونيخ آلمان دست به اعتصاب غذا زده اند، حمايت مي‌كند و ضمن محكوم كردن اين فشارها و محدوديتها از دولت آلمان مي‌خواهد بلافاصله اين محدوديتها را برطرف كند.

اعتصاب پناهجويان از هفته پيش آغاز شده و شماري از آنان از روز سه شنبه 4تير (25ژوئن) دست به اعتصاب غذاي خشك زده اند و كه از نظر جسمي در شرايط وخيمي به سر مي برند و برخي از آنها به روانه بيمارستان شده اند.

آنها از جمله خواهان تأييد سريعتر موقعيت پناهندگي شان، بهبود شرايط معيشتي و پزشكي خود هستند. لغو اقامت اجباري در منطقه محل پناهندگي و اينكه بتوانند بدون كسب مجوز به ساير مناطق آلمان رفت و آمد داشته باشند، از ديگر خواستهاي آنان است،خواستهايي كه جزء استانداردهاي كنوانسيون پناهندگي و قانون حقوق بشر بين المللي است.
در ماههاي گذشته نيز پناهندگان و پناهجويان ايراني در آلمان در شهرهاي مختلف در اعتراض به فشارها و محدوديتهاي وارده به آنها دست به اعتصاب غذا زده بودند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
8 تير 1392(29 ژوئن2013)