حمایت اکثریت اعضای مجمع قانونگذاری کالیفرنیا از قیام مردم ایران و از طرح ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی  

اکثریت اعضای مجمع قانونگذاری کالیفرنیا در ۴۱نامه امضا شدهٔ جداگانه ازقیام مردم ایران که شجاعانه برای حقوق و آزادی های اساسی خود بپا خاسته‌ اند واز طرح ۱۰ ماده ای خانم مریم رجوی حمایت کردند.

امضاکنندگان شامل ۲۷نماینده دموکرات و ۱۴نماینده جمهوریخواه از مجموع ۸۰نماینده مجمع قانونگذاری پر جمعیت‌ترین ایالت آمریکا هستند که اقتصاد آن پنجمین اقتصاد بزرگ جهان پس از ایالات متحده، چین، ژاپن و آلمان است.

نمایندگان اعلام کردند: مردم ایران از آزادیهای اساسی خود محروم شده‌اند، بنابراین آنها هم‌چنانکه در شعارهای اعتراضی مشهود است دیکتاتوری سلطنتی و استبداد مذهبی را رد می‌کنند.

اکثریت نمایندگان کالیفرنیا تأکید کردند مردم آمریکا از تمایل مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک وغیرهسته‌ ای مبتنی بر جدایی دین و دولت حمایت می‌کنند.

بیشترمی توانید اینجا مطالعه کنید:

https://shorturl.at/AFISV