حکم اعدام محی‌الدین ابراهیمی زندانی سیاسی کُرد بامداد امروز بصورت مخفیانه در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد

خانوادە محی‌الدین ابراهیمی اعلام کردند کە این زندانی سیاسی کرد، امروز جمعە ۲۶ اسفندماە، در زندان مرکزی ارومیە اعدام گردیده است

باوجودیکه روز۵ شنبه عفوبین الملل وسایر سازمان های حقوق بشر هشدارداده بودند.محی الدین ابراهیمی دریک محاکمه اجمالی که براساس اعترافات گرفته شده درزیر شکنجه بود، به اعدام محکوم شد.او ۵ فرزند داشت ودرزندان مرکزی ارومیه محبوس بود.

عفوبین الملل ازخامنه ای رهبررژیم خواسته بود که فورآ اعدام اورامتوقف کند وهم حکم وهم اعدام را لغو کند.سایرسازمان های حقوق بشر ازدکترجواد رحمان ، گزارشگر ویژه سازمان ملل درامورایران می خواهند تا برای توقف اعدام مداخله کند.

۲۶اسفند