خامنه ای فرماسیون یک محکوم را به خود می گیرد!

خامنه ای این روزها تلاش دارد خود را قدرتمند جلوه بدهد اما پر پیداست که این شایسته قد و قواره کنونی او نیست.

اگر به صفحه تاریخ سیاسی  ایران نگاهی بیندازیم، بخصوص تاریخ ۴۴ساله اخیر ایران صحنه رویارویی دو نیروی اصلی است. اگر چه نمی‌خواهیم و نباید نقش نیروها و جریانات ملی و قومی و سراسری دیگر را نادیده بگیریم، اما دو نیروی اصلی، تعیین‌کننده رویارویی صحنه سیاسی ایران بودند و جریانات دیگر تابعی از این متغیرهای تعیین‌کننده بودند.

یکسو رژیم خمینی و خامنه ای با همه جبهه‌ بندی‌های درونی آن بودند که تمامی امکانات مادی و اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک و حقوقی  کشور را در خدمت گرفتند تا بقای خود را تضمین کنند و راه تضمین بقا هم از بین بردن آن آلترناتیو قدرتمند مقابل آن بود.

سوی دیگر این جبهه را مقاومت ایران تشکیل می داد که شورای ملی مقاومت ایران تبلور و تجسم مادی این مقاومت است…

می توانید این مطلب را در لینک مطالعه فرمایید:

https://fa.iranfreedom.org/چرا-خامنه-ای-در-هر-دادگاهی-محکوم-است؟

چرا خامنه ای در هر دادگاهی محکوم است؟ – ایران آزادی

آیا خامنه ای به بازی دادگاه و عدالت تن می‌دهد؟ اگر به صفحه تاریخ سیاسی ایران نگاهی بیندازیم، بخصوص تاریخ ۴۴ساله اخیر ایران صحنه رویارویی دو نیروی اصلی است