خانبابا خان – هجده تیر ماه روز قیام است باید این روز را پاس بداریم

 

18tirدر تاریخ2009  درخبرنامه امیرکبیر به اسم پیمان الف  این نوشته را برای دانشجویان قهرمان وطنم نوشته  بودم دوباره تقدیم میکنم به 18 تیر1392 و امیدوارم دانشجویان این روز تاریخی  دانشجو و دانشگاه را به خوبی برگزار بکنند

ازخون  دانشجو لاله رویده یار

سنگرآزادی خونین گردیده یار

پاسدار و دژخیم قلبم دریده یار

خلق قهرمانم یارم یارشده یار یارم یار شده یار

کوی دانشگاهم لاله زارشده یار

چهره  ندا خون چکان شده یار

شیران وطن را زنجیرکشیدند یار

خلق قهرمانم یارم یارشده یار یارم یار شده یار

آزادی وطن نشانم شده یار

دشنه و دشنام نثارم شده یار

زنجیر و  زندان مکانم شده یار

خلق قهرمانم یارم یارشده یار یارم یار شده یار

خس وخاشاک دشمنم شده یار

غرش شیران آوازم شده یار

مرگ  بر دیکتاتورشعارم شده یار

خلق قهرمانم یارم یارشده یار یارم یار شده یا

ازهرسوی ایران شیران  رسیده یار

درسینه ی یاران لاله دمیده یار

مادرشهیدان  پیشگامم شده یار

خلق قهرمانم یارم یارشده یار یارم یار شده یار

مرگ بردیکتاتور زنده باد آزادی زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

  تقدیم به همه ی عزیزان وطنم

خانباباخان