خبرهای كارگری و كارخانجات

كارگران شركت نمك نزديك به يك سال حقوق معوقه طلب دارند
بيش از 500 كارگر شركت نمك در شادگان كه بصورت پيماني به كار اشتغال دارند،  نزديك به يك سال است كه حقوق ومطالبات خود را طلب دارند ، يكي از كارگران شركت مذكور ضمن برشمردن قيمت سرسام آور برخي از مايحتاج اوليه زندگي به بي توجهي مقامات و دست اندركاران به وضعيت معيشت كارگران اعتراض كرد
بيش از 8 ماه هست كه حقوقي به كارگران شركت فولاد در شادگان داده نشد
حدود 100 كارگر بصورت پيماني در شركت فولاد پايه در شادگان به كار اشتغال دارند و ساير كارگران شركت مذكور از كار اخراج شدند و اكنون شركت فولاد روند تعطيلي كامل را طي ميكند و كارگران اين شركت هم دستمزد و مطالبات خود را پيگير هستند و هم نگران تعطيلي شركت و از دست دادن كار خود هستند
كارگران شهرداري بندر عباس تا 9 ماه حقوق معوقه طلب دارند
كارگران شهرداري بندر عباس كه توسط شركت هاي پيمانكاري بكار گرفته شده و كا رهاي خدماتي اين شهر را انجام ميدهند اكنون بعضا تا 9 ماه حقوق معوقه طلب دارند و تا كنون مراجعات و اعتراضات كارگران بي پاسخ مانده است .