خبرگزاری حکومتی: 10 میلیون فقیر (زیر خط بقا) بدون شناسنامه در ایران وجود دارد

به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، مجتبی رحماندوست عضو مجلس ارتجاع روز سه شنبه 27 بهمن در یک نشست خبری گفت: ”10 میلیون فقیر غیرشناسنامه‌دار هستند که مستمری و بازنشستگی دریافت نمی‌کنند و منبع درآمد ۱۶ درصد جامعه نیز فقط یارانه است.

وی با اشاره به این که 14 درصد جامعه دچار گرسنگی هستند، گفت:”از این آمار 18 درصد در روستاها و 10 درصد نیز در مناطق شهری زندگی می کنند که معدل آن 14 درصد از جامعه را شامل می‌شود که این مسئله باعث پیدایش مشکلاتی چون کوتاهی قد، سوءتغذیه شده است و همچنین حدود 800 هزار کودک در فقر غذایی مفرط هستند“.
وی با اشاره به اینکه بر اساس اعداد و ارقام حدود 40 درصد جامعه حقوق بگیرند، همچنین اعتراف کرد: بین این حقوق بگیران فاصله بین بیشترین و کمترین حقوق متفاوت و ناعادلانه است.
رحماندوست افزود: حدود 40 درصد از جامعه ما در کنار آن 40 درصدی که حقوق بگیر هستند کسانی می باشند که متکی به دولت نیستند که شامل افرادی چون مغازه‌دار یا شغل‌هایی از این دست است و 16 درصد باقیمانده جامعه که تقرییا 10 میلیون نفر می شود در گرسنگی به سر می برند.