خبری فوری حکم دادگاه فوری پاریس به نفع مجاهدین ومقاومت مردم ایران 

به این ترتیب تجمع وگردهمایی ایران آزاد درپاریس مجازشناخته شد وطبق برنامه برگزارمی شود.حکم دادگاه پیروزی مقاومت وعدالت برزد وبند و تجارت با رژیم ایران است .مقاومت مردم ایران این راسیلی بربناگوش خامنه ای و رئیسی جلاد می داند.

به این ترتیب تجمع ایرانیان وهموطنان برای آزادی ایران آزاد دربعد ازظهر روزشنبه اول ژوئیه (۱۰ تیرماه ۱۴۰۲) درمیدان ووبان پاریس برگزارمی شود.

درضمن به حکم دادگاه پاریس دولت فرانسه به دلیل ممنوع کردن تظاهرات موظف به پرداخت ۱۵۰۰ یوروجریمه می باشد و بایستی این جریمه را به کمیته برگزارکنندگان برنامه بپردازد. این حکم هم زمان به ریاست کمیته برگزارکننده ژان فرانسوا لوگاره ،لیگ حقوق بشرووزیر کشورفرانسه واستاندارابلاغ می شود.