خودداری “شاهرخ زمانی” از حضور در دادگاه

شاهرخ زمانی

شاهرخ زمانی

بنا به گزارشی که از سوی فعالان حقوق بشر در ایران به دست ما رسیده “شاهرخ زمانیبه دلیل پوشاندن اجباری لباس فرم زندانیان از حضور در دادگاه خودداری کرده است.

به گزارش کمیتەی دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، طی هفتە جاری، “شاهرخ زمانی” سه بار برای پاسخ به اتهام واهی “توهین به رهبری” به دادگاه احضار شدە است، اما به دلیل اجبار برای پوشیدن لباس فرم زندان، از حضور در دادگاه خودداری نمود.

این درحالیست که آئیننامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور، هیچ‌گونه اجباری برای پوشیدن لباس فرم زندانیان، حتی در محیط زندان ننموده و این امر را الزامی قلمداد نکردە است، اما کارگزاران زندان گوهردشت برای تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی این زندان در زمان انتقال آنان به دادگاه، از پابند و لباس فرم استفاده می‌کنند.”شاهرخ زمانی” در زندان گوهر دشت کرج در حال سپری‌کردن دوران محکومیتش می‌باشد و این اقدام وی باعث شده است که زندانبانان و مسئولین زندان با خشونت با وی رفتار کنند.