خیابان مال مردم است

یکی از موفقیت‌های خمینی آن بود که با دجالگری در اوایل انقلاب خیابان را از مردم گرفته بود. او با مردم گرایی مبتذل و فریبکاری طرفدارانش را به خیابان می کشاند و امکان استفاده از خیابان به عنوان عرصه اعتراض اجتماعی را از مردم گرفته بود اما اکنون ورق برگشته است. حکومت دیگر  سیاهی لشکر ندارد که به خیابان بیاورد . اکنون نوبت مردم است…

ادامه در ایران آزادی

https://fa.iranfreedom.org/خیابان-مردم-دوباره-باز-می-گردند/

ایران آزادی خیابان مردم دوباره باز می گردند

این روزها در سالگرد قیام ۱۴۰۱ فضای حقیقی و مجازی ایران  آکنده از این شعار است که ما دوباره به خیابان باز می گردیم؟