دانمارک کمکهای مالی در زمینه مبارزه با مواد مخدر به ایران را قطع کرد

ر اساس گزارش روزنامه دانمارکی پلیتیکن دولت دانمارک تصمیم گرفته است در اعتراض به مجازات اعدام در ایران، کمکهای خود به برنامه علیە موادمخدر در ایران را قطع کند .

دانمارک یکی از چند کشور غربی کمک کنندە به ایران در مبازرە علیە مواد مخدر است. این کمک‌ها از طریق آژانس سازمان ملل متحد “دفتر مقابله با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل” (یو. ان. او. دی. سی) انجام میشد.

دانمارک در گذشته به دلیل این کمکها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشریقرار گرفته بود و این نهادها از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و کشور‌های کمک کننده درخواست توقف این کمک‌ها را کردە بودند، زیرا این کمک‌ها، غیر مستقیم به افزایش تعداد مجازات مرگ در ایران انجامیدە است.

بە طبق این گزارش در دو سال گذشته کشور دانمارک، سالانە مبلغ پنج میلیون دلار بە برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران کمک کردە است.

پلتیکن همچنین نوشت ؛ “در طول همین دوره، مقامات ایرانی صد‌ها نفر را کە مشکوک به حمل و نگهداری مواد مخدر بودند اعدام کردە است. بر این اساس، امروز سە شنبە وزیر توسعە کریستین فریس باخ، تصمیم گرفته است تا بلافاصله پشتیبانی از این برنامە را قطع کند“.

وزیر توسعە دانمارکی بە پولتیکن گفت: “این پیامی بە ایران است که استفاده از مجازات مرگ غیر قابل قبول و چیزی است که ما به هیچ وجه آنرا نمی‌توانیم تائید کنیم“.