دبیرخانه ی شورای ملی مقاومت: تحريم هاي جديد آمريكا يك قدم ضروري براي مقابله با ملايان حاكم بر ايران است

تحريم هاي جديد آمريكا عليه رژيم آخوندي يك قدم ضروري براي ممانعت از دست يابي به بمب اتمي و مقابله با تروريسم ملايان

اعمال تحريم از سوي دولت آمريكا بر برخي موسسات و افراد رژيم آخوندي كه درگير برنامه هاي موشكي و اتمي اين رژيم و يا درگير دور زدن تحريمها و يا حمايت از تروريسم مي باشند، يك گام صحيح در جهت ممانعت از دست يابي رژيم ايران به بمب اتمي و مقابله با تروريسم دولتي اين رژيم است. اقدامي كه مي بايست خيلي وقت پيش اتخاذ ميشد و مي بايد با تحريمهاي همه جانبه رژيم آخوندي تكميل شود.
«سازمان پژوهشهاي نوين دفاعي» (SPND) كه امروز توسط دولت آمريكا مورد تحريم قرار گرفت، اولين بار توسط مقاومت ايران در ژوئيه 2011 افشاء گرديد. اين ارگان، يك ساختار مخفي نظامي است كه نقش كليدي در پروژه توليد سلاح هسته اي ملايان ايفاء ميكند. مقاومت ايران گزارشي از آخرين تحولات و فعاليتهاي مخفي «سازمان پژوهشهاي نوين دفاعي» را در ماه مه 2014 افشاء نمود.
همچنانكه مقاومت ايران پيش از اين بارها اعلام كرده است سلاح هسته اي بخشي از استراتژي اين رژيم براي بقاست و تنها راه ممانعت از آن اتمي اعمال قاطعيت و تحريمهاي همه جانبه به منظور اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت ملل متحد، تعطيل كردن كامل غني سازي و پذيرش پروتكل الحاقي و بازرسيهاي سرزده مي باشد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
8 شهريور 1393(30 اوت 2014)