درایران آخوندزده، تیم ملی فوتبال نداریم

جمشیدپیمان،

ــ در این یادداشت فوتبالیست ها و ورزشکارانی که در تیم های مختلف، به هر شکل و شیوه مخالفتشان را با جمهوری اسلامی نشان می دهند، مورد نظر من نیستند.

آنها صف خود را از ورزشکاران چاکر و دست بوس و متملق جدا کرده اند و مورد احترام و تایید آزادی خواهان‌اند!

ــ تیم فوتبال جمهوری اسلامی « تیم ملی فوتبال ایران» نیست! ایران اشغال شده بوسیله ی حاکمیت آخوندی که سر تاپایش ضد ملی و ضد ایرانی است، فاقد این شایستگی است که بر آن نام ” تیم مالی فوتبال ایران” بنهند!

ــ بخشی از اعضای تیم فوتبال جمهوری اسلامی دیروز و پیش از سفر به قطر برای شرکت در مسابه جام جهانی فوتبال ، به خاک‌پای ابراهیم رئیسی رفتند که جلّاد شصت و هفت و قاتل هزاران ایرانی آزادیخواه و از جمله ده ها ورزشکار ایرانی است!

ــ کرنش و تعظیم و پاچه خاری های مشمئز کننده و تهوع آور این فوتبالیست ها در حضور رئیسی جنایت‌کار، برای مردم ایران که در حال رزم با رژیم آدمخوار جمهوری اسلامی است، نه مقبول است و نه قابل چشم پوشی!

ــ این فوتبالیست های بی وجدان و بری از شرافت، خون بیش از پانصد شهید قیام اخیر را به سُخره گرفتند و مورد مضحکه ی خود قرار دادند.

ننگ بر آنها!

ـــ ساده لوحی و ساده انگاری است که این جانوران سر و پوز در آخور جمهوری اسلامی کرده را اعضای تیم ملی بدانیم و براشان موفقیت آرزو کنیم!

ــ به این دروغ کثیف و حیله ی حکومت پسند هم نبایستی تن داد که باید شرایط و تنگناهای آنها را درک کرد و به این بهانه بی شرافتی شان را مورد تایید قرار داد!

ــ هر کس ( و بطور مشخص: ورزشکاران و هنرمندان)به هرشکل و شیوه و با هر بهانه ای در کنار حاکمیت جمهوری اسلامی قرار بگیرد و با اعمال و رفتارش این رژیم ضد ایرانی را تایید کند، از خون هزاران شهید راه آزادی ایران ارتزاق می کند و در این معامله برای خود جز ننگ بیشتر به خانه نمی برد!