درباره ما

به اتحاد انجمنها برای ایران ازاد خوش امدید

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع  موارد نقض فاحش  حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند.

هدف این اتحادیه افشای متداوم نقض حقوق بشر و نیز  ساخت  نظریه دموکراتی  در مقابل  نظریه سرکوب با انگیزه ایدئولوژیک علیه مردم ایران است. برخی از  تلاشهای ما تهیه گزارشها ار تلاشهای بد خلوص سیاست خارجی ایران، برنامه هسته ای است  که به  دلیل حربه شدن  در دست ارگانهای سرکوب داخلی نقش تعین کننده ای در سرکوب داخلی دارد.

جهان خارج از مدت ها پیش سیاست مماشات به اصطلاح “گفتگوی انتقادی” و تعهد به مشوق ها برای متقاعد کردن روحانیون استبداد مذهبی به احترام به آزادی های شهروندان خود ” و متوقف کردن نقض مستمر حقوق بشر را دنبال کرده است.. بر اساس نظر FFFI، این تنها منجر به دلجویی روحانیت میباشد که ادامه نقض حقوق مردم خود را بدون ترس تلافی جویانه بین المللیادامه میدهند.

تجزیه و تحلیل ۳۰ سال گذشته، به ویژه در دهه گذشته به وضوح نشان می دهد که سیاست های مماشات جامعه بین المللی کامل شکست خورده و نتیجه ای کاملا معکوس داشته است. روحانیت یک استبداد مذهبی و یک حکومت ترور در ایران  را بر قرار کرده است و ادامه و حفظ قدرت را در استفاده از ظلم و ستم ، خفقان و آزار و اذیت بی رحم به نام مذهب میبیند که  توسط بدنه سرکوب گر ان ، مانند سپاه پاسداران ، بسیج و وزارت اطلاعات و امنیت (وزارت اطلاعات) اعمال یافته و میشود.

ایران امروز با یک دکترین بنیادگرای، با شباهت بسیار با روزگار تیره  قرون وسطی ، یک برنامه مشکوک هسته ای ، مداخله در امور منطقه ( عمدتا از طریق حمایت مالی و لجستیکی از گروه های تروریستی و سازمانها و احزاب سیاسی  همفکردر عراق، فلسطین، لبنان و افغانستان)  وهمراه با یک سیاست داخلی بر اساس سرکوب داخلی،به یک تهدید واقعی، نه تنها برای مردم خود بلکه برای ثبات منطقه ای و صلح جهانی تبدیل شده است.

متاسفانه، بحث های بین المللی در مورد ایران پیرامون دو گزینه ادامه  مماشات و سیاست های تجاری، و یا اقدام نظامی، به ویژه علیه تاسیسات هسته ای ایران متمرکز شده است. هر دو گزینه به  اعتقاد ما به همان اندازه خطر ناکند که بی اثر بوده است.

اما متاسفانه هواداران این سیاستها مردم ایران را، که با نگرانی معاملات جهانی با این رژیم را نزاره میکنند، کاملا نادیده میگیرند.

اتحاد انجمنها برای یک ایران آزاد، معتقد است که دیپلماسی بین المللی و سیاست استمالت شکست خورده است و به خصوص جامعه جهانی را در مقابله با نقض ثابت آشکار حقوق بشرتوسط روحانیت فلج کرده است. مداخله نظامی یک نتیجه بسیار مخرب خواهد داشت  و یک راه حل نهائی را بدنبال نمیاورد.

در سال های اخیر، گزینه دیگری  به نام “خط سوم”در سطح بینالمللی مطرح شده . این گزینه که برای اولین بار توسط مریم رجوی، رهبر شورای ملی مقاومت ایران ارائه شده است. جایگزین تغییرات دموکراتیک در داخل ایران توسط مردم ایران و جنبش مشروع مقاومت.

اتحاد انجمنها برای یک ایران آزاد، FFFI، به قدرت و توانایی ذاتی مردم ایران برای تغییر دموکراتیک در ایران عمیقا معتقد است.

علاوه بر این،  مبارزه ازادی یک مسئله داخلی،  بین مردم ایران و نیروهای مقاومت ان از یک سو و رژیم حاکم و نیروهای سرکوب ان در انسو بوده. ایرانیان در طول تاریخش به اثبات رسانده اند که خود قدرت تغییر و بدست گیری سرنوشتشان به دست خود را دارند.

FFFI معتقد هستند که گزینه سوم تنها راه حل نهائی برای جلوگیری از نقض آشکار حقوق بشر و ایجاد و برقراری آزادی و دموکراسی در ایران است. بنابراین با پشتیبانی از سومین گزینه ، تغییرات دموکراتیک در داخل ایران توسط مردم ایران و جنبش مقاومت آنها مشروع حمایت میکند.

انجمن های خواهر :

انجمن برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران ، FDMI،

انجمن ایران زمین،

انجمن دموکراتیک فارغ التحصیلان ایران  IDAF

انجمن زنان ایرانی از سوئد  IKSS

انجمن یکپارچگی و صلح (FFIF)  استکهلم

، انجمن زنان ایران ، جنوب سوئد.

انجمن دانشجویان برای دموکراسی در ایران، SDI  گوتنبرگ،

انجمن دفاع از قربانیان بنیادگرایی در ایران ، FFFF

انجمن حمایت از اعضای مستقر در قرارگاه اشرف، SMIME