درخواست بيرون بردن موشكهاي منفجر نشده از ليبرتي

shora

مقاومت ايران نسبت به خطر موشكهاي منفجر نشده در ليبرتي كه براي سومين روز، به رغم مراجعات و درخواستهاي مكرر ساكنان هنوز از كمپ بيرون برده نشده اند و جان ساكنان را تهديد ميكنند، هشدار مي‌دهد.

خانواده ها و جامعه ايرانيان و وكلاي ساكنان و شوراي ملي مقاومت ايران، خواهان اقدام بلادرنگ دولت آمريكا، دبيركل و كميسر عالي  پناهندگان ملل متحد،  در اين رابطه براي حفظ جان پناهندگان هستند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

27خرداد 1392(17ژوئن2013)