درخواست سه تشكل كارگری از رئيس سازمان جهانی كار جهت عدم پذيرش کارگزاران رژیم آخوندی

 

karghariسه تشکل مستقل کارگری ایران طی نامه ای مشترک خطاب به رئیس سازمان جهانی کار، خواستار عدم پذیرش نمایندگان حاكمان جاني ايران در اجلاس این سازمان شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش

در بخشی از نامه مشترک خود تصریح کرده اند: «با توجه به شرایط بسیار سخت اقتصادی که گریبانگیر کشورمان گشته است، کارگران ایرانی در شرایط مطلوبی کار و زندگی نمی کنند.

متاسفانه با نقض قوانین داخلی کشورمان، مقاوله نامه های بنیادین آن سازمان هم زیر پاگذاشته شده است. در حال حاضر جمعی به نمایندگی از کارگران ایران در هیات اعزامی به آن نهاد قرار دارند که به هیچ وجه مورد تائید سندیکاهای کارگری ایران نیستند. ما از شما مصرانه می خواهیم

که موارد نقض حقوق انسانی کارگران ایرانی را پیگیری و از پذیرفتن نمایندگان به اصطلاح کارگری خودداری کنید