درخواست عبداللهیان از سفیر سوئد در تهران برای ازادی جلاد حمید نوری

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه رژیم اخوندی در دیدار با سفیر سوئد در ایران ، خواستار برخورداری جلاد نوری از حقوق اولیه شد. !!!!!

روز گذشته حسین امیرعبداللهیان ، با ماتیاس لینتز سفیر سوئد در وزارت خارجه رژیم، گفتگو کرد.  

وی در این دیدار ضمن اشاره به وضعیت روابط بین دو کشور، نسبت به رای غیر قانونی حکم حبس ابد جلاد حمید نوری اعتراض کرد و انرا را غیر قابل قبول خواند و بر ضرورت تبرئه کامل و آزادی فوری این جلاد تاکید کرد.!!!!!

عبداللهیان مدعی شد که جلاد نوری از حقوق اولیه منجمله دسترسی پزشکی و تماسهای خانوادگی برخوردار نیست.!!

قوه قضاییه رژیم نیز مدعی شد که این جلاد هنوز حکم خود را نخوانده است.

سفیر سوئد هم متذکر شد که موضوع را به دولت متبوع خود، منتقل خواهد کرد. اقتصاد نیوز