درگيری جوانان با مأموران سرکوبگر نيروی انتظامی در شهرهای مختلف ايران

شب گذشته در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، اهواز و شيراز تا پاسی از شب درگيری جوانان با مأموران نيروی انتظامی ادامه داشت.

بنا به گزارشهای دريافتی در مشهد بعد از ميتينگ شيخ فريدون روحانی، جوانان در محله سجاد و وکيل آباد با سردادن شعارهايی عليه رژيم، به جنگ و گريز با مأموران سرکوبگر نيروی انتظامی پرداختند.

در اهواز در خيابانها و مناطق زيتون کارمندی، 4 شير، مرکز شهر، بازار، شيلنگ آباد و 4 راه نادری، جوانان شعار مرگ بر ديکتاتور سر دادند.

در شيراز در خيابانها و مناطق مختلف اين شهر از جمله چهار راه زند، مشير خاتمی وفلکه گاز جوانان شعار مرگ بر ديکتاتور سر دادند. جوانان با مأموران انتظامی در جنگ و گريز بودند.