درگیری جوانان با مزدوران رژیم در پارک وی

parkvey

تجمع جوانان در پارک وی

طبق گزارشهای رسیده ساعت روز سه شنب 24 ب وقت تهران: زير پل پارک وی يک جمعيت 6000نفره از جوانان با نيروی انتظامی درگير شد.

ساعت 24 به وقت تهران، 6هزار نفر از جوانان که در زير پل پارک وی تجمع کرده بودند با مزدوران سرکوبگر رژيم درگير شدند. نيروهای سرکوبگر که مرکب از نيروهای گارد ويژه، پليس ضدشورش و لباس شخصی ها بودند که تعدادشان به 200نفر می رسيد به تجمع مردم يورش برده اما با مقاومت آنها روبه رو شدند.

نيروهای سرکوبگر 15نفر را دستگير کردند اما جمعيت با شعار «ولش کن، ولش کن» به مزدوران حمله برده و تلاش کردند مزدوران دستگير شده را آزاد کنند.