درگیری و اعتراض علیه اعدامها در شهرکرد

به گزارش دريافتی، اول تیر 1392، پس از اعدام جنايتکارانه 4زندانی در شهرکرد در ملاءعام، جمعی از مردم و بستگان اين قربانيان به خيابانها ريخته و شعارهای ضدحکومتی سر دادند. اين گزارش حاکی است معترضان در خيابان مهديه شهرکرد تظاهرات کردند. مأموران جنايت پيشه با باتون و گاز اشک آور و گاز فلفل به تظاهر کنندگان يورش بردند و 15تن را دستگير کردند. 5تن از دستگير شدگان زير 13سال هستند.

اسامی اعدام شدگان محمد ابدالي، وحيد فيوج، گل افروز فيوج و قباد فيوج اعلام شده است.