دستان حنایی گرگ درانقلاب نوین ایران

بسیاری ازوالدین قصه گرگ وهفت بزغاله را شب ها برای کودکانشان خوانده بودند.داستانی که در آن گرگ پس ازرفتن مادربزها به جنگل برای تهیه غذا به خانه آنان برای خوردن بزغاله ها می رفت. بزغاله ها می دانستند که صدای مادرشان و دستان حنایی اورا بشناسند وفقط دررا برای او بازکنند .یک بارکه گرگ آمد صدای خشنش رابزغاله ها شناختند ودررابرایش بازنکردند . گرگ کمی عسل وداروتهیه کرد وصدایش ملایم شد ومجدد به خانه برگشت.

بزغاله ها باشنیدن ملایم وشیرین مادرشان درحال بازکردن دربودند که چشم یکی شان به پاهای سیاه گرگ افتاد و گفتند که مادرشان ناخن های حنایی دارد.

گرگ رفت وبا ناخن های حنایی بازگشت واین بار با دیدن ناخن های حنایی و صدای ملایم گرگ گول خوردند و دررابازکردند و آن شد که …

 عجیب است که نسل ما شب های بسیاری بارها و بارها این داستان را شنیده بودیم و بازدرسال ۵۷ وقتی خمینی گرگ صفت را با ناخن ها ی حنایی و دروغ هایش سوارموج آزادی خواهی مردم ایران می کنند گول گرگ را خوردیم.

مردم ما دوران مصدق وکودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲را بیاد داشتند واین بارهم نفوذ استعماروموج سواری خمینی را درنبود نیروهای انقلابی مجاهدین خلق و چریک های فدایی می دیدند.غافل ازاینکه کلید درخانه این باردردست مزدوران استعماری وارتجاعی بازشده بود وخمینی گرگی بود که ناخن هایش  را حنایی و نفس آلوده به دروغش را به لطافت آزادی و آزادگی پوشانده بودند. 

بله.فرزندان ایران که درانقلاب ضد سلطنتی با یک چشم خندان وبا چشم دیگر گریان شدند دردامی افتادند که استعمار درادامه جنبش مشروطه خواهی برایشان گسترده بود.

به این ترتیب استقلال و آزادی و عدالت که خواست مردم ایران بود پیشتردرحنا بندان خمینی توسط استعمارعصرجدید دود شده بود.

به گفته آقای مسعود رجوی ”آزادی که جوهروروح انقلاب ضد سلطنتی بود را دشمنان آزادی که کلمه ای شاخص وراهگشا بود را تحت لوای دین به قربانگاه بردند و ذبح کردند”.

 پس از۴۴ سال درپس لرزه ها ی ۳۰ خرداد ۶۰و۷۸، ۸۸، ۹۸ و این ۵ ماه اخیرموجی عظیم برای انقلاب نوین توسط رشیدترین جوانان شورشی ایران زمین بوجودآمده است .

 گرگان موج سوار خارجی وداخلی درپناه استعمارمنتظرفرصتند وهرروز با صدایی ملایم ساختگی خود را به جای مادرآزادی وناخن های حنایی بگذارند.

فراخوان های جهانی دربزرگداشت انقلاب ضد سلطنتی وقتی جالب توجه می شود که رضا پهلوی  نیزبرای تظاهرات ۲۲ بهمن فراخوان می دهد وحتی حاضرنیست جنایات پدروپدربزرگش را محکوم کند ویا ازهمکاری اش با سپاه پاسداران فاصله بگیرد ویا حق دفاع مشروع مردم ازخوددرکشتار ها و تجاوزات پاسداران را حمایت کند!

مردم ایران ازشاه وسلطنت در قیام ۲۲ بهمن ۵۷برای همیشه عبورکرده اند واین روز یک روز ملی برای مردم ایران به حساب می آید. قیام ۱۴۰۱ نیزدرامتداد جنبش مشروطه خواهی برای عبورازشاه وشیخ به سوی انقلاب نوین پیش می رود.دراین راه مردم ایران برای آزادی و استقلال ایران می جنگند. مرزبندی ملی وتاریخی ایرانیان با هرنوع دیکتاتوری ووابستگی درشعار” نه شاه ونه شیخ ” خلاصه و به رسمیت شناخته می شود.

افسانه اسکویی