دستگيری خانواده های هوادار مجاهدين و ساکنان اشرف و ليبرتی همزمان با انتخابات فرمايشي

shora

نمايش انتخابات – شماره 37

دستگيری خانواده های هوادار مجاهدين و ساکنان اشرف و ليبرتی همزمان با انتخابات فرمايشي.

روز پنجشنبه 23خردادماه تعداد ديگری از خانواده های مجاهدان اشرف و ليبرتی از سوی نيروهای سرکوبگر رژيم ضدبشری آخوندی دستگير شدند. شماری از دستگير شدگان عبارتند از:
– آقاي محمد معزي: برادر زنداني سياسي آقاي علي معزي است كه هم اكنون به خاطر داشتن رابطه خانوادگي با ساكنان ليبرتي در زندان اوين محبوس است.
-آقاي الله وردي روحي پدر دو تن از ساكنان ليبرتي. آقاي روحي پيش از اين نيز در فاصله آبان89 تا بهمن90 صرفاً به همين خاطر زنداني بوده است
– آقاي حميدي ميبدي داماد آقاي روحي: وي در سال 89 به مدت 6 ماه تنها بدليل اينكه بستگان او در اشرف هستند در زندان گوهر دشت زنداني شد.
-آقاي مصطفي غسلاني و خانم اعظم معيني پدر و مادر يكي از مجاهدان ليبرتي. آنها در سال 88 به همين خاطر مدتي در زندان بوده اند.
در روزهاي پيش از اين نيز رژيم آخوندي شمار ديگري از هواداران مجاهدين و خانوادههاي ساكنان اشرف و ليبرتي را بازداشت كرده بود. خانم فاطمه ضيايي آزاد، آقاي حسن صارمي و دو فرزند24 و 26ساله وي و آقاي مصطفي حدادي از شمار دستگيرشدگان هستند.
آقاي حسن صارمي، برادر مجاهد قهرمان علي صارمي، است كه در سن 63سالگي پس از تحمل 24سال اسارت در زندانهاي شيخ و شاه، در ديماه89 به دست جلادان رژيم به شهادت رسيد.
در روز 16خرداد نيز محمدرضا خسروي سوادجاني، برادر زنداني سياسي غلامرضا خسروي سوادجاني دستگير شد. غلامرضا خسروي به خاطر هواداري از مجاهدين به اعدام محكوم شده است.
از سرنوشت هيچيك از دستگيرشدگان اطلاعي در دست نيست.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
27خرداد1392 (17ژوئن2013)