دولت عراق دريك اقدام جنايتكارانه، تی والها را به جاي بازگرداندن به ليبرتی، از منطقه ليبرتی دور می كند

 

shora

دولت عراق به دستور رژيم ايران مي‌خواهد در حملات بعدي تلفات بيشتري از ساكنان بگيرد

چند روز پس از سومين حمله موشكي به ليبرتي كه دو شهيد و 70مجروح به جاي گذاشت و بسياري از بنگالها را منهدم كرد، نيروهاي عراقي به دستور نخست وزيري، به جاي بازگرداندن تي والها به داخل كمپ براي حفاظت بنگالها، در يك اقدام جنايتكارانه، از روز شنبه اول تير، شروع به انتقال اين تي والها به خارج از منطقه ليبرتي كرده اند.

17500تي وال كه در زمان استقرار نيروهاي آمريكايي در ليبرتي بنگالها را در مقابل حملات موشكي و خمپاره يي حفاظت مي‌كردند، با شروع انتقال ساكنان اشرف به ليبرتي در فوريه 2012 به رغم مخالفت ساكنان از ليبرتي بيرون برده شدند و تا كنون در بيرون ديوارهاي كمپ ليبرتي انباشته شده بودند.

بعد از حمله موشكي 21بهمن91 (9 فوريه 2012) كه 8 كشته و 100مجروح بر جاي گذاشت، ساكنان و نمايندگانشان در صدها نامه و ملاقات و مراجعه به مقامهاي آمريكايي، عراقي و ملل متحد خواستار بازگرداندن اين تي والها شدند. اما حتي يكي از آنها را نيز بازنگرداندند و به طور رسمي به نماينده ساكنان اطلاع دادند كه دولت عراق مخالف بازگرداندن آنهاست.

شواهد فوق به روشني نشان مي‌دهد، دولت عراق نه تنها قصد تأمين امنيت ساكنان ليبرتي را ندارد بلكه در صدد است آنها را در مقابل حملات بعدي بيدفاع بگذارد و تلفات بيشتري از آنها بگيرد.

مقاومت ايران با يادآوري تعهدات دولت آمريكا و ملل متحد، در قبال حفاظت ساكنان ليبرتي، خواستار اقدام فوري براي برگرداندن آنها به اشرف هستند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

3 تير 1392 (24 ژوئن 2013 )