دولت هند حکومت ایران را در لیست سیاه تروریستی قرار داد

در حالی که آخوند حیله گر و پلید، حسن روحانی، رئیس جمهور ولایت فقیه ژست تعامل و مدره بودن به خود گرفته است، سایت حکومتی تابناک گزارش داد که دولت هند اخیرا رژيم تهران را در ليست سياه خود قرار داده و از تسهيلات دريافت ويزا محروم کرده است.

سایت پاسدار محسن رضایی با عنوان “چرا دولت هند نام ايران را در ليست سياه قرار داد؟” نوشت: در اقدامی غيردوستانه، دولت هند اخيراً ايران را از يکی از امتيازات ديپلماتيک مهم خود محروم کرده است. به اين ترتيب، بايد گفت اقدام هند در قرار دادن ايران در ليست سياه، اقدامی برآمده از محاسبات غلط و مبانی نسنجيده بود.

به نوشته اين منبع حکومتی، کشورهايی که تهديد امنيتی يا تروريستی محسوب می شوند در این ليست سياه قرار می گيرند.