ردپای فاشیزم از خیابان های تهران تا ینگه دنیا!

فاشیزم که  شاخ و دم ندارد. فاشیزم را  در نگرش و رفتار انسان ستیزانه دیکتاتوری‌های شیخ و شاه می توان دید. گاهی عریانتر است و گاهی پوشیده تر اما در هرحال فاشیزم فاشیزم است. چه لاجوردی باشد و حاج داوود در دخمه ها و خانه های مسکونی قزلحصار و اوین و چه ساواک و رییس فسیل شده آن باشد در ینگه دنیا…

ادامه مطلب فاشیزم در ایران آزادی

https://urlc.net/vMgg