رفراندم آشکارمردم ایران : ”نه ” به جمهوری اسلامی ، ”آری” به جمهوری دمکراتیک 

افسانه اسکویی

مردم ایران در روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ باعدم شرکت در شعبده بازی رژیم ایران تحت نام ”انتخابات ”، به رژیم جمهوری اسلامی ”نه ” وبه آزادی واستقلال ایران ”آری ” گفتند .این دقیقا برخلاف رفراندم تحمیلی  ۱۲فروردین ۱۳۵۸ بوده است به طوری که برگه انتخاباتی قرمزرنگ ”نه” به جمهوری اسلامی،وابستگی به رژیم دیکتاتوری شاه و استکتبارجهانی ومخالفت با انقلاب به حق مردم تلقی می شدوبرگه سبزرنگ ”آری” به جمهوری اسلامی موافقت با آزادی واستقلال ایران بود که درپس آن بنیانگذارجمهوری اسلامی، خمینی، راهزن و موج سواربرانقلاب مردم ایران با طناب های دار، توسط استعمارغرب درهواپیمای ایرفرانس وجت های اسکورت کننده آمریکایی درفرودگاه مهرآباد ایران فرودآمد.

آری، مردم آگاه امروزایران با عدم شرکت درانتخابات ۱۴۰۲ با آگاهی ودرک والایشان رآی ”آری” به اتحاد برای آزادی و استقلال ایران زمین می دهند .

این اولین بار پس ازجنبش مشروطه خواهی است که مردم ایران آزادانه دررفراندمی آشکارشرکت کرده اند.رفراندمی که با خالی گذاشتن صندوق های رآی درشهرهای سراسرایران،درآن به رژیم ، ”نه ” می گویند. 

 مردم ایران با شرکت دراین رفراندوم بزرگ ،هنوزپس از۱۰۰ سال حکومت های دیکتاتوری شاه وشیخ مزدوران استعمار، خواهان آزادی واستقلال ایران زمین هستند.

امروزمردم ایران درادامه جنبش مشروطه خواهی با عدم شرکت درشعبده انتخابات رژیم دررفراندوم آشکار”آری” به جمهوری دمکراتیک ایران، گامی محکم درجهت اتحاد برای آزادی واستقلال ایران زمین برداشته اندوخواستار :

۱-نه به رژیم های سلطنتی ومذهبی 

۲-سکولاریسم

۳-برقراری نظام جمهوری

۴-رعایت کامل حقوق بشر

هستند.

تحریم سراسری نمایش انتخابات ۱۱ اسفند، وبه آتش کشیدن نماد های حکومتی توسط کانون های شورشی مجاهدین خلق درروزهای پیش ازانتخابات،به‌مثابه عالی‌ترین شکل همبستگی ملی ایرانیان در ۴۵سال گذشته، دورخیز قیام آتشین بعدی برای رسیدن به انقلاب نوین مردم ایران است.