روزنامه کانادایی گلوب اند میل: کانادا رژيم ايران را حامي تروريسم و ناقض حقوق بشر می داند

جان برد، وزیرامورخارجه کانادا یکبار دیگر حکومت ایران را حامی تروریسم و ناقض حقوق بشر نامید.

وی كه در يك كنفرانس در واشنگتن سخنراني ميكرد، از جمله گفت: رژيم ايران هم چنان بزرگترين تهديد برای صلح جهانی است چرا که از طريق ترور در داخل و حمايت از تروريسم در خارج از کشور، دست به سرکوب می زند.
وی در ادامه ضمن انتقاد از سیاست مماشات در مقابل دیکتاتوری آخوندی افزود: ”دوره ای که کانادا دمای دور میز را می سنجد و جایی می نشست که نه خیلی گرم بود و خیلی سرد گذشته است.

وی هشدار داد نبايد به رژيم حاکم بر ايران اعتماد کرد و گفت یک ایران هسته ای نه تنها تهدیدی برای ایالات متحده، بلکه تهدیدی برای ما و متحدان ماست“.

 جان برد افزود: ”جالب خواهد بود باور کنيم رژيم ايران به طور خالصانه يی به تغيير مثبت، متعهد است اما نه ما و نه مردم ايران که مدتهای مديدی رنج کشيده اند، ساده لوح نيستيم“.
وزير خارجه کانادا گفت: نقض حقوق بشر تحت حکومتی که قرار بود ميانه روتر باشد و سال گذشته در تهران بر سر کارآمد، بدتر شده است.

جان برد با اشاره به موج روبه گسترش نقض حقوق بشر در ایران و افزایش اعدام ها در دولت آخوند روحانی، وزیر کشور آخوند روحانی را ”وزیر کشتار“ نامید.