روزنامه گاردين چاپ انگلستان منتشر کرد: حمايت از تغيير در ايران و برنامه مريم رجوی

يک جمهوری مبتنی بر حق رأی مردم که در آن صندوق رأی تنهاروزنامه-گاردین شاخص مشروعيت است.

يک نظام پلوراليستی مبتنی بر آزادی احزاب و اجتماعات، احترام به آزاديهای فردی و آزادی کامل بيان و مطبوعات و دسترسی آزاد همگان به اينترنت.
لغو حکم اعدام.

جدايی دين از دولت و ممنوعيت هر گونه تبعيض عليه پيروان هر مذهب و آيين.
برابری کامل زن و مرد در پهنه اجتماعی، اقتصادی و سياسی. برخورداری زنان از حق انتخاب پوشش
يک سيستم قانونی مستقل و مدرن و لغو قوانين شرع آخوندی.

تعهد به بيانيه جهانی حقوق بشر و معاهدات و کنوانسيونهای بين المللی. برابری تمامی اقليتهای قومی
به رسميت شناختن بازار آزاد، مالکيت و سرمايه گذاری خصوصی. فرصتهای برابر برای همگان در اشتغال و تجارت و حفاظت از محيط زيست.

يک سياست خارجی مبتنی بر همزيستی مسالمت آميز، صلح منطقه يی و بين المللی و احترام به منشور ملل متحد.

يک ايران غيراتمی و بدون سلاحهای کشتار جمعی.