روز دوم نشست جهانی برای ایران آزاد ۲۰۲۴

روز دوم اجلاس جهانی برای ایران آزاد ۲۰۲۴ به طرح جنبش مقاومت ایران برای ایجاد یک جمهوری دموکراتیک در ایران پرداخته و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت و رهبراپوزیسیون، خانم مریم رجوی، وزرای سابق، نمایندگان مجلس و فعالان حقوق بشر از چهار قاره در این نشست حضور داشتند و سخنرانی کردند.

سخنرانان آلترناتیو دموکراتیکی را که شورای ملی مقاومت به رهبری خانم مریم رجوی ارائه کرده است، برجسته کردند و از آن حمایت کردند. آنها تاکید کردند که این گزینه به مردم ایران فرصتی برای ایجاد یک جمهوری دموکراتیک می دهد. بایکوت سراسری روز جمعه انتخابات ریاست جمهوری رژیم نشان می دهد که مردم ایران استبداد مذهبی را رد می کنند و به دنبال تغییر نظام دموکراتیک هستند.

سخنرانان خاطرنشان کردند که شورای ملی مقاومت هم یک طرح دموکراتیک دارد و هم یک شبکه بزرگ از کانون های شورشی درایران که به مردم برای گسترش قیام و سرنگونی رژیم ایران کمک می کند.

چندین سخنران تاکید کردند که برنامه ده ماده ای مریم رجوی برای آینده ایران بر اساس اصول مندرج در قانون اساسی کشورهای دموکراتیک است. سخنرانان گفتند که این مستحق شناسایی و حمایت بین المللی است. آنها از جامعه بین المللی و غرب خواستند که شورای ملی مقاومت را به عنوان جایگزینی دموکراتیک برای رژیم فعلی به رسمیت بشناسند.

گزیده ای از سخنان سخنرانان در روزهای آینده متعاقباً منتشر می شود. خلاصه و گزیده‌ای از سخنرانی‌ها را می‌توانید در کمیته روابط خارجی شورای ملی مقاومت ایران در اینجا بخوانید.