روی میز بودن همه گزینه ها علیه رژیم اسد

فابیوسبه گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، وزیر خارجه فرانسه،  رژیم اسد را به استفاده از گاز سارین متهم کرد و گفت، از این پس همه گزینه ها روی میز است.

لوران فابیوس که با تلویزیون دولتی فرانسه مصاحبه می کرد، گفت، هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که گاز سارین به دفعات در سوریه استفاده شده است. آزمایش های انجام شده این را ثابت می کند.

وزیر خارجه فرانسه گفت، شواهد نشان می دهد که رژیم دمشق و همدستانش دستکم یکبار از گاز سارین استفاده کرده اند. بدین ترتیب آنها از خط ترسیم شده عبور کرده اند.

وی افزود، همانطور که پیش تر گفته بودیم در صورت عبور از این خط همه گزینه ها از جمله گزینه نظامی را بررسی خواهیم کرد.