رژیم ایران، ماری که صاحبش را هم می بلعد

افسانه اسکویی

 دنیا امروزجنایات رژیم ایران را نه تنها درایران بلکه درخاورمیانه وجهان  شاهد است. سکوت درقبال این رژیم خطا و خیانت به بشریت درایران و جهان است. 

 عمل تروریستی علیه دکترآلخوویدال کوآدراس، نایب رئیس پارلمان اروپا(۱۹۹۹-۲۰۱۴) درمادرید درروز۹ نوامبر ۲۰۲۳، ریشه دراندیشه فاشیسم مذهبی تروریستی رژیم ایران دارد . اوطی ربع قرن گذشته همواره ازمقاومت مردم ایران برای آزادی و حقوق بشرحمایت کرده است ودرلیست دشمنان رژیم ایران قرارداشت. 

 آلخو ویدال کوآدراس در خارج کردن نام مجاهدین خلق ایران ازلیست تروریستی وحفاظت از مجاهدان دراشرف وانتقال امن ودستجمعی آنها به خارج ازعراق نقش کلیدی وفراموش نشدنی ایفا کرد.

رژیم دیکتاتورتروریستی ایران باماموریت خمینی درجانشنیی دیکتاتوری محمدرضا پهلوی توسط استعمارآغازشد.

 دولت های استعماری بیش از۱۰۰ سال دیکتاتورها را درایران تقویت وحمایت کردند ودر۴۴ سال اخیر با خون مردم ایران ومجاهدین ومبارزین انقلابی تا توانستند مارولایت فقیه را تغذیه کردند. امروزمارتربیت شده استعمارقصد بعلیدن اربابان خودرا دارد.

نمونه های خوش خدمتی به ملایان ایران:

 جشن ۴۰ سالگی رژیم فاشیسم مذهبی وتروریستی درسفارت ایران دراستکلهم را با حضورآن لینده وزیرتجارت خارجی وقت سوئد ازجمله خوش خدمتی های کشورسوئد به رژیم ملایان درایران است .  حضوروزرای زن دولت  فمینیستی! سوئد باحجاب اجباری درتهران ازجمله این خدمت ها به رژیم ایران است .

نمایش هایی تحت عنوان ” قرآن سوزاندن” با سود سیاسی برای خامنه ای ”مقام معظم رهبری” مفهوم ”آزادی بیان ودموکراسی” را فقط برای احمق ها داشت.

کشورهای جهان گسترش ذات بی شرمی سیاست مماشات را درعملی تحت نام ”مبادله زندانی” با رژیم تروریستی ایران نشان دادند ورژیم ایران را به آدمربایی بیشترتشویق کردند . مبادله تروریست دیپلمات رژیم ایران اسدالله اسدی با شهروند بی گناه بلژیکی توسط دولت بلژیک  نمونه ای ازاین خوش خدمتی هاست.

 اگرچه سیاستمداران مهارتشان در”سیاست ” است نه ترویج ”اخلاق واخلاقیات ”، اما سیاست مماشات آتشی است که خاورمیانه وسراسرجهان را می سوزاند به خصوص وقتی که مردم جهان با بی شرم ترین موجودات روی زمین(رژیم ملایان درایران ) روبروباشند.

حمایت رژیم ملایان درجنگ افروزی اوکراین و خاورمیانه نمایش بی شرفی رژیم ایران است.

مردم ایران دریافتند که مرغ استالین بودن آنان را به آزادی وخوشبختی نمی رساند.ازتن وکودک وکلیه فروشی وبردگی و… دیگربه غذا هم نمی رسند..

آنان دیگر نمی خواهند گورخواب ، پشت بام خواب وکارتن خواب باشند وکانکس های اجاره ای را ”خانه” بنامند.آنان حاضرند بهای آزادی راباجان خود بپردازند.همچنین آنان ازشکنجه ها و اعدام های شاه وشیخ عبورکرده اند.

مردم ایران به بهای جانشان علیه رژیم مبارزه می کنند.رژیم ایران درهفته گذشته فقط ۲۵ زندانی اعدام کرده است.

توماج صالحی خواننده محبوب ومبارزی که چند روزپیش پس ازشکنجه های سخت آزاد شده بود توسط نیروهای امنیتی رژیم ملایان به جایی نامعلوم ربوده شده است.

اینک نوبت سیاستمداران اروپا وآمریکا است که مانند دکترآلخوویدال کوآدراس ثابت کنند که می توان سیاستمداربود ودرکنارمردم ایران ودنیا ایستاد.

اوثابت کرد که با شرف بودن یک شغل نیست بلکه یک صفت انسان است که حقیقت خوبی ها را قربانی واقعیت پلیدی ها نمی کند.

خانم مریم رجوی رئیس جمهورمنتخب شورای ملی مقاومت ایران درپارلمان اروپا-استراسبورگ گفت: 

 ”آلخوویدال کوادراس ، صدای رهبری کننده علیه مماشات بوده است.سرماردرتهران است. مرکزصدورتروریسم و جنگ افروزی درتهران است”. 

خانم مریم رجوی همچنین سیاست صحیح راپیشنهاد کرده است که عبارتند از:

سپاه پاسداران مطابق قطعنامه ۲۹دی۱۴۰۱ (۱۹ ژانویه ۲۰۲۳) پارلمان اروپا در لیست تروریستی گذاشته شود.
. سفارت‌های رژیم در اروپا تعطیل شوند
 عوامل و نفوذی‌های رژیم ازنهادهای اروپایی اخراج شوند.

مطابق قطعنامه ۲۲۳۱- برای بازگرداندن تحریم‌های ۶‌ قطعنامه شورای امنیت علیه رژیم، مکانیزم ماشه فعال شود تا از سرازیر ‌شدن دلارهای نفتی به جیب خامنه‌ای و سپاه جلوگیری شود.
مبارزه مردم ایران برای سرنگونی و نبرد جوانان شورشگر ایران با سپاه پاسداران به‌ رسمیت شناخته شود.
 خامنه‌ای، رئیسی، اژه‌ای و دیگر سردمداران رژیم به ‌جرم جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در برابر عدالت قرارگیرند و حرف آخر این‌ که:
”این رژیم به‌عنوان تهدید شماره یک  صلح و امنیت جهان، باید در ذیل فصل هفت منشور ملل متحد قرار بگیرد.”

مریم رجوی همچنین ازجانب شورای ملی مقاومت ، جایگزین دمکراتیک رژیم جهان را به ایستادگی علیه تروریسم وجنگ افروزی آخوندها و ایستادگی درکنارمردم ایران ومقاومت سازمان یافته آن برای آزادی و یک جمهوری دمکراتیک فرا می خواند.

ایرانیان آزاده نیزازدول اروپا می خواهند دست ازاستمالت نظام پا به گورآخوندی وسیاست مماشات برداشته وشرافت وانسانیت پیشه کنند.